Hands Holding Wooden Plate

Ang

NETWORK NG SERBISYO NG PANANAMPALATAYA

 

Tungkol sa atin

Ang aming Misyon

Ang misyon ng Faith Service Network (FSN) ay upang magbigay ng pag-access sa kaalaman, suporta, at mga serbisyo na nagpapalakas at nagbibigay kasangkapan sa mga pamilya ng mga tool upang mapagtagumpayan ang kahirapan at puksain ang pagtatangi ng lahi.

 

Kasama sa aming misyon ang pagbuo ng tiwala, pagpapakita ng pagmamahal, at paggawa ng mga koneksyon sa mga nonprofit, gobyerno at mga negosyo na tutulong sa amin na baguhin ang buhay ng mga pamilya sa aming komunidad para sa mas mahusay.

Ang aming Pangitain

Hangad ng aming Faith Service Network (FSN) na baguhin ang buhay ng mga nangangailangan ng mahahalagang serbisyo, sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga pamilya at pagbuo ng pamayanan.

Ang aming Banal na Banal na Kasulatan

34 Pagkatapos sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan niya, 'Halika, kayong mga pinagpala ng aking Ama; kunin ang iyong mana, ang kaharian na inihanda para sa iyo mula pa noong nilikha ang mundo. 35 Sapagkat nagutom ako at binigyan mo ako ng makakain, nauhaw ako at binigyan mo ako ng maiinom, ako ay hindi kilalang tao at inimbitahan mo ako. ako, ako ay nasa bilangguan at binisita mo ako. '

37 Kung magkagayo'y sasagot ang matuwid sa kaniya, 'Panginoon, kailan ka namin nakita na nagugutom at pinakain ka, o nauuhaw at binigyan ka namin ng maiinom? 38 Kailan ka namin nakita na isang estranghero at inanyayahan ka namin, o nangangailangan ng damit at binibihisan ka? 39 Kailan ka namin nakita na may sakit o nasa bilangguan at binisita ka? '

40 Ang Hari ay sasagot, 'Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang anumang ginawa mo para sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay ginawa mo para sa akin.'

Mahalagang pag-uugali

  • Ang aming mga pagpapahalaga ay nakaugat sa aming paniniwalang Kristiyano, na si Jesucristo ay Panginoon at Tagapagligtas, regalo ng Diyos sa mundo. Nangako si Jesus ng 'mabuting balita' para sa mga mahihirap at 'kalayaan' para sa mga inaapi. Tinatawag niya tayo upang kumilos at binigyang inspirasyon ang Kanyang mga tagasunod na mahalin ang Diyos, mahalin ang kanilang mga kapwa at humingi ng hustisya. Samakatuwid, ginagabayan kami ng prinsipyong ito sa aming mga ugnayan sa pagitan ng mga tao, mga komunidad, at mga organisasyon.

(Isaias 1:17  NIV; Matutong gumawa ng tama; humingi ng hustisya. Ipagtanggol ang inaapi. Dalhin ang dahilan ng ulila;  pakiusap ang kaso ng balo.)

  • Ang aming pananampalataya sa Diyos, at sa Kanyang mapagmahal na ugnayan sa amin, ay nagbibigay sa amin ng kumpiyansa at pag-asa na ang kahirapan at pagtatangi ay maaaring wakasan, sa kabila ng mga hadlang na maaaring hadlangan. Pinili naming gamitin ang aming lakas, kasanayan at mapagkukunan para sa ikabubuti ng lahat.

(Mikas 6: 8 NIV;  Ipinakita Niya sa iyo, O mortal, kung ano ang mabuti. At ano ang hinihiling sa iyo ng PANGINOON? Upang kumilos nang makatarungan at mahalin ang awa at lumakad nang may kababaang-loob kasama ng iyong Diyos.)

 

ang aming serbisyo

On the Phone

Makipag-ugnayan sa amin

 fsn@gmail.com  |  Tel: 123-456-7890

Salamat sa pagsumite!